Search…

Build Chương Trình C/C++ bằng GCC

09/12/20203 min read
Hướng dẫn build chương trình C/C++ bằng GCC thông qua Terminal cơ bản từng bước chi tiết.

Giới thiệu

Nhìn lại quá khứ, lúc mà các IDE còn chưa phát triển, lập trình viên phải thủ công build source code thông qua Terminal với các trình biên dịch C/C++ như gcc, g++. Thời đại công nghệ hiện nay có vô số IDE hỗ trợ build source code C/C++ dễ dàng, vậy tại sao ngày nay các IDE hỗ trợ mạnh mẽ như vậy mà phải học lại cách build source code C/C++ thủ công?

Vẫn còn nhiều nền tảng không hỗ trợ các IDE như Server, không cần thiết phải có UI vì toàn bộ năng lực máy tính cần tập trung vào xử lý.

Kiểm tra hệ thống đã cài đặt trình biên dịch chưa?

Trước khi build mã nguồn C/C++, kiểm tra hệ điều hành Linux đã cài sẵn trình biên dịch gcc hay g++ chưa? Để kiểm tra sử dụng lệnh which trong Linux.

which gcc
which g++

Nếu có kết quả trả về có nghĩa là máy đã có trình biên dịch, ngược lại nếu không có thông báo thì cần cài đặt.

Sử dụng lệnh sau để cài đặt.

sudo apt-get install build-essential

Ngoài ra, có thể xem version của gcc hay g++ với lệnh.

gcc –version
g++ –version

Xem các tham số truyền vào khi sử dụng gcc hay g++ bằng lệnh.

gcc –help
g++ –help

Hoặc đọc document về gcc hay g++.

man gcc
man g++

Biên dịch mã nguồn C/C++ với gcc hay g++

Bắt đầu với 1 chương trình C đơn giản: HelloWord.

Tạo file main.c có nội dung như sau:

#include <stdio.h>

int main(int argc, char* arg[])
{
	printf("Hello World\n");
	return 0;
}

Lệnh build chương trình C bằng GCC

gcc <source file> -o <outputfile>

Cụ thể là: gcc main.c -o main

Sau khi gọi lệnh này, gcc sẽ build ra file chương trình với tên là main và có khả năng thực thi. Để thực thi chương trình main, gõ lệnh như sau:

./main

Kết quả xuất ra sẽ là: Hello World

Ngoài ra có thể sử dụng 1 trong các lệnh bên dưới.

gcc -o <output file> <source file>

hoặc

gcc -Wall <source file> -o <outputfile>

hoặc

gcc -Wall -o <output file> <source file>
  • -Wall: sẽ in ra tất cả các warning trong quá trình build.
  • -o: có nghĩa là build source file ra file thực thi.

Lệnh build chương trình C bằng G++

Nếu build với g++ hoàn toàn tương tự chỉ thay thế gcc bằng g++.

Cụ thể là: g++ main.c -o main

Tiến hành build lại để có file thực thi main.

Với những mã nguồn có sử dụng các thư viện như OpenCV, ImageMagick, FreeType, FFmpeg, ... việc build project có nhiều file, liên kết thư viện, khi đó sẽ mất nhiều thời gian. Lúc đó cần 1 cách build tự động hơn đó là viết makefile và sử dụng lệnh make để build.

Tài liệu tham khảo

https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/cpp/gcc_make.html#zz-1.5

Bài chung series

IO Stream

IO Stream Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@iostream.co

383/1 Quang Trung, ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©IO Stream, 2013 - 2024